Warunki

Bitcoin Edge Pty Ltd ("Firma", "nas", "nasz" lub "my") zapewnia pośrednio poprzez wyznaczone oprogramowanie i stronę internetową ("Witryna") pewne usługi marketingowe, reklamowe, promocyjne i pokrewne ("Usługa"; użytkownicy Usługi będą określani jako "Użytkownicy", "Ty" lub "Twój"). Niniejsze Warunki Użytkowania ("Warunki") regulują dostęp i korzystanie przez Użytkowników z Witryny i Usług. Użytkownicy muszą wyrazić zgodę na niniejsze Warunki przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami. Niniejsze Warunki regulują Państwa dostęp do Witryny i Usług oraz korzystanie z nich. Uzyskując dostęp, rejestrując się w celu korzystania, pobierając, udostępniając lub w inny sposób korzystając z Witryny lub używając jakichkolwiek skryptów oprogramowania dostarczonych przez nas w celu udostępnienia lub umożliwienia korzystania z Witryny, wyrażasz zgodę zarówno na niniejsze Warunki, jak i na naszą Politykę Prywatności, które mogą być modyfikowane lub w inny sposób zmieniane od czasu do czasu według naszego uznania. Dalsze korzystanie z Witryny będzie uznawane za akceptację wszelkich takich zmienionych lub zaktualizowanych warunków. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych Warunków, prosimy nie klikać "AKCEPTUJ" i nie korzystać z Witryny.

1. Korzystanie z witryny i usług
Z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszym dokumencie, Użytkownik może uzyskać dostęp i korzystać z Witryny w celu korzystania z Usług na zasadzie niewyłączności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Firma może, według własnego uznania i w dowolnym momencie, modyfikować, aktualizować lub w inny sposób zmieniać Stronę lub Usługi, w tym zaprzestać dostarczania części lub całości Strony i/lub Usług lub modyfikować lub usuwać dowolną zawartość dostępną za pośrednictwem Strony lub Usług, bez wcześniejszego powiadomienia.

Korzystanie z Witryny i Usług jest nieważne tam, gdzie jest to zabronione. Korzystając z Witryny i Usług, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (a) wszelkie przesłane przez Ciebie informacje (jeśli dotyczy) są prawdziwe i dokładne; (b) będziesz utrzymywać dokładność takich informacji; (c) jesteś co najmniej pełnoletni w Twojej jurysdykcji; oraz (d) korzystanie przez użytkownika z Witryny lub Usług nie narusza ani nie promuje naruszania żadnego obowiązującego prawa lub przepisów, ani żadnych zobowiązań prawnych lub umownych, jakie użytkownik może mieć wobec strony trzeciej, a użytkownik przestrzega i będzie przestrzegał wszelkich obowiązujących praw, zasad i przepisów w związku z korzystaniem z Usług i Witryny, wszelkich usług świadczonych za pośrednictwem Usług i Witryny, w tym bez ograniczeń usług związanych w jakikolwiek sposób z Produktami lub Stronami Trzecimi, zgodnie z definicją tych terminów w niniejszym dokumencie.

Podpunkty (a)-(d) będą określane łącznie jako "Zobowiązania i gwarancje użytkowników".

Korzystając z Usług lub Strony Użytkownik rozumie i zgadza się, że Firma może według własnego uznania, ale nie jest do tego zobowiązana, sprawdzić, czy którykolwiek lub wszystkie Zobowiązania i Gwarancje Użytkownika są spełnione przez dowolnego Użytkownika, a Użytkownik zgadza się, że Firma nie jest odpowiedzialna za zapewnienie, że Zobowiązania i Gwarancje Użytkownika są spełnione lub za jakiekolwiek niepowodzenie w zawieszeniu, zakończeniu lub uniemożliwieniu korzystania z Usług lub Strony przez Użytkowników, którzy nie spełniają Zobowiązań i Gwarancji Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokonywanie własnych ocen, decyzji i oszacowań dotyczących tego, czy nawiązać kontakt z jakąkolwiek Stroną Trzecią lub w jakikolwiek inny sposób współdziałać z jakąkolwiek Stroną Trzecią. Jeśli dowiesz się o jakimkolwiek naruszeniu Zobowiązań i Gwarancji Użytkownika, zachęcamy do zgłoszenia tego faktu Firmie.

Firma zastrzega sobie prawo do nie dostarczenia Ci żadnych usług za lub bez powiadomienia, według własnego uznania, bez względu na to czy dowie się o jakimkolwiek naruszeniu Zobowiązań i Gwarancji Użytkowników (poprzez raporty dostarczone przez innych użytkowników lub w inny sposób) przez Ciebie lub innego użytkownika, lub z jakiegokolwiek innego powodu. Bez odstępstw od powyższego, Firma wyraźnie zrzeka się, a Ty wyraźnie zwalniasz Firmę z wszelkiej odpowiedzialności za kontrowersje, roszczenia, pozwy, obrażenia, straty, szkody i/lub odszkodowania wynikające z i/lub w jakikolwiek sposób związane z: (i) wszelką nieścisłością, nieterminowością lub niekompletnością oświadczeń Użytkownika lub Strony Trzeciej; oraz (ii) błędnymi oświadczeniami i/lub fałszywymi oświadczeniami złożonymi, czy to w związku z lub przez którąkolwiek ze Stron Trzecich lub innych Użytkowników, Produkty lub w inny sposób. Korzystając z Witryny i Usług rozumiesz i zgadzasz się, że Usługi oferują jedynie platformę przeznaczoną do pomocy Użytkownikom w dotarciu, zakupie i/lub korzystaniu z różnych produktów i usług dostarczanych przez zewnętrznych sprzedawców i/lub usługodawców, poprzez reklamy lub promocje prowadzone przez nas (odpowiednio, "Produkty" i "Strony Trzecie").

Użytkownik rozumie i zgadza się, że Firma: (a) nie zatrudnia, nie poleca ani nie popiera żadnych Stron Trzecich ani Produktów, odpowiednio, ani żadnej z ich stron powiązanych, a także nie ma żadnej kontroli nad działaniami lub zaniechaniami jakichkolwiek Stron Trzecich, ich działalnością, ich produktami lub usługami; (b) nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących Stron Trzecich i Produktów, w tym ich jakości, cen, kompatybilności, dostępności lub jakichkolwiek innych cech, ani dotyczących interakcji lub kontaktów Użytkownika z jakimikolwiek Stronami Trzecimi; (c) nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień dotyczących praw własności lub innych praw lub funkcji lub aspektów regulacyjnych związanych z Produktami, w tym wszelkich wymaganych autoryzacji, zezwoleń lub licencji na przesyłanie, udostępnianie lub udostępnianie w inny sposób oraz na korzystanie, sprzedaż i zakup takich Produktów; oraz (d) nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zachowanie Użytkownika lub innych osób trzecich w jakikolwiek sposób korzystających lub korzystających z Usług i/lub na Stronie lub poza nią. Firma nie jest zobowiązana do sprawdzania lub weryfikowania informacji dotyczących Osób Trzecich i/lub Użytkowników, Produktów lub innych funkcji związanych z Witryną lub Usługami, dlatego też Użytkownik powinien zachować ostrożność i przeprowadzić własne badania i kontrole przed nawiązaniem kontaktu z kimkolwiek za pośrednictwem Usług lub Witryny lub w inny sposób.

Firma wyraźnie zrzeka się, a użytkownik wyraźnie zwalnia Firmę z wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie kontrowersje, roszczenia, pozwy, obrażenia, straty, szkody i/lub odszkodowania wynikające z i/lub w jakikolwiek sposób związane ze Stronami Trzecimi, Produktami, Usługami i Stroną lub interakcjami lub kontaktami użytkownika z jakimikolwiek Stronami Trzecimi, w tym bez ograniczeń z wszelkimi działaniami i/lub zaniechaniami Stron Trzecich w jakikolwiek sposób korzystających z Usług lub Strony lub związanych z nimi w jakikolwiek sposób. Korzystając z Usług lub Witryny, użytkownik potwierdza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za takie korzystanie oraz połączenia, interakcje, zakupy lub wszelkie inne działania, które podejmuje, oraz że wszelkie korzystanie z Usług lub Witryny odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Aby uniknąć wszelkich wątpliwości, Firma nie sprzedaje, nie udziela licencji ani w inny sposób nie udostępnia Użytkownikowi żadnych Produktów ani usług (innych niż Usługi) i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek Produkty lub usługi zakupione przez Użytkownika od jakiejkolwiek Strony Trzeciej, w tym, bez ograniczeń, w odniesieniu do wsparcia i konserwacji, usterek, błędów, awarii, szkód lub kosztów jakiegokolwiek rodzaju.

2. Ograniczenia
Bez odstępstw od postanowień Sekcji 1, Użytkownik nie będzie i nie zezwoli żadnej stronie trzeciej na: (a) odtwarzania kodu lub podejmowania prób znalezienia kodu bazowego Witryny lub Usług; (b) korzystania z Witryny lub Usług z naruszeniem obowiązującego prawa lub przepisów, w tym między innymi, zamieszczania, publikowania, udostępniania lub przekazywania w inny sposób jakichkolwiek nielegalnych lub obraźliwych materiałów; (c) kopiowania, modyfikowania lub tworzenia dzieł pochodnych Witryny, Usług lub treści którejkolwiek z Witryn lub Usług; (d) podejmowania prób wyłączenia lub obejścia jakiegokolwiek mechanizmu zabezpieczeń lub kontroli dostępu do Witryny lub Usług; (e) projektowania lub pomocy w projektowaniu cheatów, exploitów, oprogramowania do automatyzacji, botów, hacków, trybów lub innego nieautoryzowanego oprogramowania stron trzecich w celu modyfikacji lub zakłócania działania Witryny lub Usług; (f) korzystania z Witryny lub Usług lub angażowania się z innymi użytkownikami w jakimkolwiek celu, który jest niezgodny z obowiązującym prawem lub przepisami; (g) prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Witryny lub Usług, innych Kont Użytkowników, jak określono poniżej, lub innych urządzeń, systemów komputerowych, systemów telefonicznych lub sieci podłączonych do Witryny lub Usług; i (h) zbierania lub w inny sposób gromadzenia informacji o użytkownikach bez ich zgody.

Jeśli użytkownik zamieszcza, publikuje, udostępnia lub w inny sposób przekazuje za pośrednictwem Witryny i/lub korzystając z Usług jakiekolwiek treści, oświadcza i gwarantuje, że takie treści zapewniają dokładny i pełny obraz wszelkich produktów lub usług w nich opisanych, są zgodne z niniejszymi Warunkami i nie: (a) naruszają praw własności intelektualnej, praw moralnych lub praw do wizerunku jakiejkolwiek osoby trzeciej; (b) zawierają treści zniesławiających, oszczerczych, obscenicznych, seksualnie sugestywnych lub w inny sposób obraźliwych (w tym materiałów promujących lub gloryfikujących nienawiść, przemoc lub bigoterię); (c) zawierają robaków, wirusów lub innego złośliwego oprogramowania; (d) naruszają obowiązującego prawa lub przepisów, w tym wszelkich praw lub przepisów dotyczących reklamy lub marketingu; oraz (e) podejmują jakiekolwiek działania, które nakładają nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie na naszą infrastrukturę.

Publikując, przesyłając, udostępniając lub w inny sposób przekazując jakiekolwiek treści za pomocą Strony lub Usług, użytkownik niniejszym nieodwołalnie przyznaje Firmie i jej podmiotom stowarzyszonym i/lub sublicencjom ogólnoświatową, niewyłączną, wieczystą, wolną od tantiem licencję na publikowanie, udostępnianie, wyświetlanie i przekazywanie tych treści w dowolnej formie, według uznania Firmy. Firma zastrzega sobie prawo do usunięcia, zawieszenia dostępu lub trwałego usunięcia dowolnej zawartości według własnego uznania bez wcześniejszego powiadomienia, w tym bez ograniczeń wszelkich treści, które naruszają gwarancje określone powyżej lub interesy biznesowe Firmy, a użytkownikowi nie przysługują żadne prawa ani roszczenia w odniesieniu do takich decyzji i działań.

Firma nie jest i nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek treści dostarczane, zamieszczane, przesyłane, udostępniane lub w inny sposób udostępniane przez Użytkowników, jakiekolwiek produkty lub usługi związane z takimi treściami dostarczanymi, zamieszczanymi, przesyłanymi, udostępnianymi lub w inny sposób udostępnianymi przez Użytkowników. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu lub Usług niniejszym oświadcza, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność w tym zakresie, a Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z powyższym.

3. Materiały promocyjne i biuletyny informacyjne
W uzupełnieniu do postanowień punktu 3 powyżej, Użytkownik wyraża wyraźną zgodę na dostarczanie Użytkownikowi przez Spółkę materiałów promocyjnych i biuletynów ("Materiały Promocyjne i Biuletyny") za pomocą wszelkich dostępnych środków, w tym poprzez e-mail, wiadomości tekstowe i SMS, faks, pocztę, usługi automatycznego wybierania lub inne środki, wszystkie zgodnie z wyłącznym uznaniem Spółki, jak to ma miejsce od czasu do czasu, oraz na otrzymywanie takich Materiałów Promocyjnych i Biuletynów.

Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że Materiały Promocyjne i Newslettery mogą zawierać reklamy osób trzecich, a on wyraźnie wyraża zgodę na otrzymywanie takich reklam jako części Materiałów Promocyjnych i Newsletterów. Użytkownik może w każdej chwili skontaktować się ze Spółką, wysyłając prośbę za pośrednictwem poczty elektronicznej, informując Spółkę o swojej odmowie dalszego otrzymywania Materiałów Promocyjnych i Newsletterów.

4. Własność intelektualna
Firma jest właścicielem wszystkich światowych praw, tytułów i udziałów w: (a) Strony internetowej i Usług, ulepszeń, pochodnych, poprawek błędów lub ulepszeń Strony internetowej i Usług; oraz (b) nazw handlowych, znaków towarowych i logo Firmy, i przez cały czas pozostają wyłącznie w posiadaniu Firmy. Wszelkie odniesienia w niniejszych Warunkach lub innych komunikatach do sprzedaży, odsprzedaży lub zakupu powyższych oznaczają jedynie prawo do korzystania z Witryny i Usług zgodnie z niniejszymi Warunkami. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie treści, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej, dostarczone, udostępnione lub w inny sposób udostępnione przez użytkowników za pomocą Strony i/lub Usług, a Firma nie składa żadnych oświadczeń w odniesieniu do takich treści. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez takie treści, a Użytkownicy zgadzają się zabezpieczyć i chronić Firmę przed wszelkimi szkodami lub stratami wynikającymi z powyższego.

5. Prywatność
Użytkownik zobowiązuje się nie zapisywać, nie gromadzić ani w inny sposób nie utrzymywać w swoim posiadaniu i nie wykorzystywać żadnych treści dostarczanych przez Usługi i Stronę bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że Spółka zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zapisywania, gromadzenia lub w inny sposób utrzymywania w swoim posiadaniu i wykorzystywania wszelkich treści i informacji publicznych, w tym informacji, które mogą osobiście zidentyfikować użytkownika, innego użytkownika lub osobę trzecią lub opisać jego osobiste zainteresowania. Firma zastrzega sobie prawo do dowolnego i dozwolonego wykorzystania takich treści i informacji publicznych zgodnie z obowiązującym prawem, jak określono w Polityce Prywatności Firmy. Bez odstępstw od postanowień punktu 1 powyżej, Firma nie sprawdza, nie testuje, nie potwierdza, nie zatwierdza ani w żaden inny sposób nie weryfikuje takich treści i informacji publicznych. Każdy Użytkownik zamieszczający, przesyłający, udostępniający lub w inny sposób udostępniający takie treści lub informacje publiczne ponosi wyłączną odpowiedzialność za te treści lub informacje publiczne, w tym za wszelkie informacje od stron trzecich i wymagane zgody. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku nieprzestrzegania powyższych zasad, a użytkownik zgadza się zabezpieczyć i chronić Spółkę przed wszelkimi szkodami lub stratami wynikającymi z powyższego. NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZEGO, UŻYTKOWNIK ROZUMIE I PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE FIRMA NIE JEST USŁUGĄ PRZECHOWYWANIA TREŚCI. FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK UTRACONE LUB USUNIĘTE TREŚCI LUB INFORMACJE PUBLICZNE. UŻYTKOWNIK POWINIEN BYĆ ŚWIADOMY, ŻE KAŻDA TREŚĆ zamieszczona, przesłana, udostępniona lub w inny sposób udostępniona MOŻE BYĆ CZYTANA, ZBIERANA I UŻYWANA PRZEZ INNYCH UŻYTKOWNIKÓW ORAZ MOŻE BYĆ UŻYWANA DO PRZESYŁANIA NIEZNANYCH TREŚCI.

6. Linki
Witryna lub Usługi mogą zawierać linki lub inne treści związane z witrynami, reklamodawcami, wydawcami lub Produktami oferowanymi przez strony trzecie. Firma nie ma kontroli i nie składa żadnych oświadczeń w odniesieniu do tych samych lub jakichkolwiek informacji dostarczanych lub przekazywanych za ich pośrednictwem, lub w inny sposób dostarczanych przez jakąkolwiek stronę trzecią. UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA Z TAKICH ŁĄCZY LUB INNYCH TREŚCI NA WŁASNE RYZYKO, ŻE TAKIE ŁĄCZA LUB INNE TREŚCI PODLEGAJĄ WARUNKOM UŻYTKOWANIA I POLITYCE PRYWATNOŚCI TAKICH STRON TRZECICH ORAZ ŻE FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRAKTYKI BIZNESOWE LUB POLITYKĘ PRYWATNOŚCI LUB INNE ZASADY TAKICH STRON TRZECICH. UŻYTKOWNIK powinien dokładnie zapoznać się z odpowiednimi warunkami i zasadami, które mają zastosowanie do każdej TAKIEJ STRONY TRZECIEJ. FIRMA NIE JEST ODPOWIEDZIALNA W ŻADEN SPOSÓB ZA TAKIE STRONY TRZECIE, ANI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY PONIESIONE W ICH WYNIKU, A UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE KONTROWERSJE, ROSZCZENIA, POZWY, OBRAŻENIA, STRATY, SZKODY I/LUB ODSZKODOWANIA WYNIKAJĄCE Z I/LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z TAKIMI STRONAMI TRZECIMI, W TYM BEZ OGRANICZEŃ ZWIĄZANE Z DOSTĘPNOŚCIĄ, WARUNKAMI UŻYTKOWANIA, PRYWATNOŚCIĄ, INFORMACJAMI, TREŚCIĄ, MATERIAŁAMI, REKLAMĄ, OPŁATAMI, PRODUKTAMI I/LUB USŁUGAMI.

7. Zabronione zastosowania
Strona i Usługi nie mogą być wykorzystywane w związku z jakimikolwiek przedsięwzięciami komercyjnymi (chyba, że Firma zezwoli na to łącząc Użytkowników ze stronami trzecimi) bez wyraźnej pisemnej zgody Firmy. Strona i Usługi nie mogą być używane przez żadną osobę lub organizację do rekrutacji na inną stronę, zabiegania, reklamowania lub kontaktowania się w jakiejkolwiek formie z Użytkownikami w celu zatrudnienia, zawarcia umowy lub w jakimkolwiek innym celu dla firmy nie związanej z Firmą bez wyraźnej pisemnej zgody Firmy. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Usług i Witryny w celu kontaktowania się, reklamowania, zabiegania lub sprzedawania innym Użytkownikom bez ich wyraźnej zgody, chyba że niniejsze Warunki zezwalają na to w inny sposób.

8. Wsparcie
Użytkownicy mogą skontaktować się z Firmą w sprawie wsparcia dla Strony i Usług wysyłając e-mail

9. Zastrzeżenia
Firma podejmuje uzasadnione wysiłki, aby zapewnić, że jej technologia utrzymuje Stronę i Usługi bezpieczne i zabezpieczone. Jednak żadna technologia nie jest 100% bezpieczna. Dlatego, choć staramy się używać komercyjnie akceptowalnych środków do ochrony danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, korzystanie z witryny i usług odbywa się według własnego uznania i na własne ryzyko. Witryna i Usługi są dostarczane na zasadzie "TAK JAK JEST" i "TAK JAK DOSTĘPNE" bez jakichkolwiek gwarancji. Firma wyraźnie wyłącza wszelkie dorozumiane lub ustawowe gwarancje jakiegokolwiek rodzaju dotyczące Strony i Usług, w tym bez ograniczeń gwarancje tytułu, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszania praw własności, przebiegu transakcji lub przebiegu wykonania. Firma nie udziela żadnych porad dotyczących ryzyka lub stosowności jakiegokolwiek handlu, transakcji lub zaangażowania. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek transakcje lub zobowiązania podjęte przez użytkownika, a użytkownik potwierdza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za ocenę swoich transakcji i zobowiązań. Użytkownik nie będzie pociągał Spółki, jej dyrektorów, pracowników ani podmiotów powiązanych do odpowiedzialności za jakiekolwiek transakcje lub wybory dokonane przez Użytkownika. Żadne porady ani informacje, czy to ustne czy pisemne, uzyskane przez Użytkownika od Spółki lub jej członków zarządu, pracowników lub podmiotów powiązanych, nie będą tworzyć żadnych gwarancji, które nie zostały wyraźnie określone w niniejszych Warunkach. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się polegać na takich informacjach, robi to wyłącznie na własne ryzyko. Niektóre państwa lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie pewnych gwarancji. W związku z tym, niektóre z powyższych wyłączeń mogą nie mieć zastosowania do użytkownika.

10. Ograniczenie odpowiedzialności
Firma nie gwarantuje wartości, jakości, kompatybilności ani żadnych innych cech Osób Trzecich, Produktów ani żadnych innych informacji dostarczanych, konsumowanych lub w inny sposób udostępnianych (dalej w tej sekcji: "Cechy"). Za każdą Cechę odpowiada wyłącznie odpowiednia Strona Trzecia lub Użytkownik korzystający z niej, zależnie od sytuacji, lub korzystający z Usług lub Strony. Firma nie zobowiązuje się do monitorowania takiej zgodności i może podjąć działania w przypadku wykrycia niezgodności, zgodnie z jej wyłącznym uznaniem, jak opisano w niniejszych Warunkach. Użytkownik rozumie i zgadza się, że może być narażony na kontakt z treściami lub innymi informacjami, które są niedokładne, budzące zastrzeżenia, nieodpowiednie dla dzieci lub w inny sposób nieodpowiednie dla Użytkownika.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy lub awarie techniczne sieci telefonicznej lub linii, systemów komputerowych online, serwerów lub dostawców, sprzętu komputerowego, oprogramowania, awarię jakiejkolwiek wiadomości e-mail z powodu problemów technicznych lub przeciążenia ruchu w Internecie lub na którejkolwiek ze Stron lub Usług lub ich kombinacji, w tym wszelkie obrażenia lub uszkodzenia Użytkowników lub komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia związanego lub wynikającego z uczestnictwa lub pobierania materiałów w związku ze Stroną lub Usługami. W żadnym wypadku Firma nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie osób trzecich, w tym Użytkowników, zarówno online jak i offline, oraz operatorów stron zewnętrznych.

W żadnym wypadku Spółka ani żaden z jej urzędników, dyrektorów, pracowników lub agentów nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe, specjalne, karne lub wtórne szkody, wynikające z lub w związku z korzystaniem przez użytkownika ze Strony lub Usług, niezależnie od tego czy szkody są przewidywalne i czy Spółka została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności ma zastosowanie w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo w odpowiedniej jurysdykcji.

11. Odszkodowanie
Użytkownik będzie bronił, zabezpieczał i chronił Spółkę przed wszelkimi pozwami, postępowaniami, roszczeniami, odszkodowaniami, kosztami, zobowiązaniami i wydatkami (w tym kosztami sądowymi i uzasadnionymi honorariami prawników), które Spółka może ponieść w związku z jakimikolwiek roszczeniami, żądaniami, działaniami lub innymi postępowaniami osób trzecich wynikającymi z lub związanymi z naruszeniem niniejszych Warunków przez Użytkownika lub korzystaniem przez Użytkownika ze Strony lub Usług niezgodnie z obowiązującym prawem.

12. Różnorodne
Niniejsze Warunki podlegają prawu angielskiemu, z wyłączeniem przepisów dotyczących wyboru prawa i bez względu na Konwencję Narodów Zjednoczonych o Międzynarodowej Sprzedaży Towarów. Twoje zachowanie może również podlegać innym prawom lokalnym, stanowym i krajowym. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków lub dotyczące Witryny lub Usługi będą ostatecznie rozstrzygane przez właściwe sądy Anglii. Użytkownik nie może wnosić żadnych roszczeń zbiorowych przeciwko Spółce, a korzystając z Witryny lub Usług, wyraża zgodę na zrzeczenie się praw do wnoszenia takich roszczeń zbiorowych.

Wszelkie powództwa przeciwko Spółce muszą być wniesione w ciągu jednego (1) roku od daty powstania takiego powództwa. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne, postanowienie takie zostanie zastąpione wykonalnym postanowieniem, które w największym stopniu osiągnie efekt oryginalnego postanowienia, a pozostałe warunki niniejszych Warunków pozostaną w pełnej mocy. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie tworzy agencji, zatrudnienia, joint venture lub relacji partnerskich pomiędzy użytkownikiem a Spółką, ani nie umożliwia użytkownikowi działania w imieniu Spółki. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach, niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia pomiędzy Spółką a użytkownikiem w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy.

Wszelkie powiadomienia, które możemy być zobowiązani przekazać Użytkownikowi, czy to na mocy prawa czy zgodnie z niniejszymi Warunkami, mogą być dostarczane przez Spółkę na dane kontaktowe podane przez Użytkownika w informacjach o Koncie lub inne, bezpośrednio lub pośrednio, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na otrzymywanie takich komunikatów i powiadomień w taki sposób.

Użytkownik nie może scedować żadnych praw wynikających z niniejszych warunków bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie może być interpretowane jako ograniczające działania lub środki zaradcze dostępne dla Spółki w odniesieniu do wszelkich zabronionych działań lub zachowań. Nieegzekwowanie któregokolwiek z warunków niniejszych Warunków nie stanowi zgody lub zrzeczenia się, a Spółka zastrzega sobie prawo do egzekwowania takiego warunku według własnego uznania. Żadne zrzeczenie się jakiegokolwiek naruszenia lub niedotrzymania warunków niniejszego dokumentu nie będzie uważane za zrzeczenie się jakiegokolwiek poprzedniego lub kolejnego naruszenia lub niedotrzymania warunków.